Vispārīgie nosacījumi

1.1. Vispārīgie nosacījumi ir spēkā starp preces pircēju interneta veikalā  Furon.lv (turpmāk – Klients) un interneta veikala Furon.lv īpašnieku SAV GRUPA SIA. Tajos fiksēta preču pirkšanas un pārdošanas kārtība un noteikumi, kā arī noteikts veids, kādā tiek risināti dažādi ar abu pušu tiesiskajām attiecībām saistīti jautājumi.
1.2. SAV GRUPA SIA un Klients vēlas īstenot pirkšanas un pārdošanas darbības interneta veikalā FURON.LV, pamatojoties uz šajā  dokumentā fiksētajiem Vispārīgajiem nosacījumiem. Veicot pasūtījumu un avansa maksājumu interneta veikalā FURON.LV Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgajiem nosacījumiem un piekrīt tiem.
1.3. Vispārīgie nosacījumi nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktu pamatprasībām un normām. Ja Vispārīgajos nosacījumos trūkst pienācīgas informācijas, tie tiek papildināti un traktēti atbilstoši tiesību normām.
1.4. Pirkšanas kārtību veikalā furon.lv nosaka 2002. gada 28. maijā pieņemtie LR Ministru kabineta noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu” ar 2005. gada 15. martā veiktajiem grozījumiem, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
1.5. Precēm un cenām interneta veikalā Modernhome.lv ir informatīvs raksturs. Modernhome.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridisku saikni starp interneta veikala apmeklētājiem un tā izveidotājiem. SAV GRUPA SIA patur sev vienpusējas tiesības veikt izmaiņas Vispārīgajos nosacījumos un piedāvāto preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un Vispārīgajos nosacījumos stājas spēkā no to publicēšanas brīža  mājaslapā FURON.LV. Uz pasūtījumiem, kas noformēti, pirms izmaiņas stājušās spēkā, tiek attiecināti tie nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ja tie nav pretrunā ar tiesību aktiem un šajos nosacījumos nav norādīts citādāk.
1.6. Visu interneta veikalā "Furon Marketplace" pārdodamo preču cenas ir norādītas euro (EUR).
1.7. Preču attēlam mājaslapā var būt ilustratīva nozīme. Iespējamās krāsas un materiāli ir sniegti informācijā par preci.
1.8. Preces, kas nav noliktavā, būs izgatavoti individuāli klientam.
1.9. Preču izgatavošanas datums norādīts darba dienās.
1.10. SAV GRUPA SIA izmanto Klienta privātos datus tikai pasūtījuma izpildei. SAV GRUPA SIA neizpauž trešajām personām Klienta datus, kas sniegti pasūtījuma noformēšanai, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Bankas un pircēja saikni aizsargā SSL protokols, kas garantē, ka nepiederošas personas nevar piekļūt sniedzamajai informācijai vai to izmainīt. Informācija starp banku un pārdevēju ir apstiprināta ar elektroniskajiem parakstiem.

1.11. Jautājumi, kas nav pakļauti regulējumam saskaņā ar Vispārīgiem nosacījumiem, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ņemot vērā sākotnējos  SAV GRUPA SIA un Klienta nodomus.
1.12. Strīdi un domstarpības, kas rodas, īstenojot Vispārīgos nosacījumus, tiek risināti divpusējās sarunās. Ja domstarpību gadījumos nevar panākt kompromisu, katrai puse ir tiesīga aizstāvēt savas tiesības Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
1.13. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt Vispārīgajos nosacījumos noteiktās saistības, ja šo nespēju radījusi nepārvaramā vara, proti, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni, ugunsgrēki un citas ārkārtas situācijas, kas tieši ietekmējušas Vispārīgo nosacījumu izpildi.
1.14.SAV GRUPA SIA nekompensē morālo kaitējumu, kas Klienta ieskatā var rasties, mainot piegādes datumus, cenas un veicot citas izmaiņas Vispārīgo nosacījumu ietvaros.
1.15. SAV GRUPA SIA nekompensē iespējamos Klienta izdevumus, ja Klients pretrunā ar Vispārīgajiem nosacījumiem ir uzņēmies saistības pret trešajām personām un tās lauzis.
1.16. SAV GRUPA SIA nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās, mainot piegādes datumus, cenas un citus nosacījumus, kas saistīti ar izmaiņām Vispārīgos nosacījumos.

Pasūtījuma anulēšanas un atdošanas nosacījumi

1.1. Pasūtījums tiek atcelts automātiski, ja Klients nav veicis maksājumu trīs dienu laikā no avansa rēķina noformēšanas brīža. Šajā laikā Klients var anulēt pasūtījumu arī pats, nosūtot paziņojumu uz interneta veikala FURON.LV e-pastu info@furon.lv. Paziņojumā jānorāda pasūtījuma numurs.
1.2. 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža Klientam ir tiesības atteikties preces un atdot to atpakaļ (izņemot īpašus projektus/pasūtījumus, kas aprakstīti 1.6. punktā). Rakstisks paziņojums par pasūtījuma anulēšanu un preces atdošanu atpakaļ tiek pieņemts jebkurā Safur MB Sia salonā vai Silikatu 7A. Paziņojumā jānorāda pasūtījuma numurs.
1.3. Atpakaļ atdotā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, bez vizuāliem bojājumiem (skrāpējumiem, bojātu aizsargplēvi u. c.) un tehniskiem defektiem. Ja šādi bojājumi vai defekti tiek konstatēti, veikalam ir tiesības atteikties pieņemt preci.
1.4. Naudu par atpakaļ atdoto preci (izņemot maksu par piegādi) Klients saņem ar bankas pārskaitījumu 14 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma iesniegšanas – ar noteikumu, ka šajā laika posmā prece ir atdota atpakaļ noliktavā. Izmaksas par preces nogādi noliktavā sedz Klients. SAV GRUPA SIA izmaksas par preces nogādi atpakaļ noliktavā sedz tajos gadījumos, ja preces defektus vai brāķi nebija iespējams konstatēt iepakojuma vizuālajā pārbaudē, bet tie kļuvuši redzami tikai pēc tā atvēršanas, vai arī gadījumos, kad prece neatbilst pasūtījumam.
1.5. SAV GRUPA SIA ir tiesības liegt pircējam iespēju atdot preci atpakaļ vai ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir tikusi lietota un/vai sabojāta, ja prece neatrodas oriģinālajā iepakojumā vai arī iepakojums ir būtiski bojāts.
1.6. SAV GRUPA SIA ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt preci atpakaļ, ja tā ir tikusi izgatavota speciāli Klientam saskaņā ar īpašu projektu vai pasūtījumu, kura atbilstība Klienta prasībām ir tikusi apstiprināta, veicot pasūtījumu vai arī vēlāk, pamatojoties uz Klienta iesniegtu un SAV GRUPA SIA akceptētu paziņojumu vai aktu.

Par speciālu pasūtījuma tiek uzskatīts:

  • virtuves mēbeles pēc individuāli izstrādāta projekta (rasējuma);
  • ražotājam īpaši pasūtītas preces ar ekskluzīvu apdari, kas nav iekļautas interneta veikala furon.lv standarta piedāvājumā (apdares materiāli, audumi, krāsas un cita, īpaša apdare pēc speciāla pasūtījuma);
  • pasūtījums, kurā ietilpst 10 vai vairāk gabalu viena artikula preču;
  • pasūtījums, kura kopējā summa ir 10 000 EUR vai pārsniedz to un kam ticis sastādīts individuāls cenu piedāvājums.

1.7. SAV GRUPA SIA ir tiesības anulēt pasūtījumu, ja piegādātāja noliktavā pasūtītā prece ir beigusies   un Klients nepiekrīt  furon.lv piedāvātajai preces nomaiņai pret citu.